Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti JAVNI POZIV - subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za mjesec maj 2020
JAVNI POZIV - subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za mjesec maj 2020 PDF Ispis E-mail

02.07.2020.

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde broj: 03-11-966/20 od 05.06.2020.godine, o usvajanju „Programa za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“, utvrđenog na ekonomskom kodu 614500 za 2020.godinu, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

Za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za mjesec maj 2020.godine utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ekonomskom kodu - 614500 - „Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i podzetnicima COVID –Zakon o ublažavanju posljedica pandemije“, utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde)

 

I Predmet i svrha javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupuljanje zahtjeva- prijava privrednih subjekata ( privredna društva i poslovni subjekti registrovani za obrt i srodne djelatnosti) sa područja Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde, kojima je naredbama štabova civilne zaštite privremeno zabranjen rad.

Svrha programa je stavljanje u funkciju novčanih sredstava kao pomoći dodijeljene u vidu subvencije za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa.

II . Pravo učešća

Pravo učešća na Javni poziv imaju privredni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

  1. Da su registrovani za obrt i srodne djelatnosti i kojima je naredbama štabova civilne zaštite privremeno obustavljeno obavljanje poslova;
  2. Da su registrovani kao privredna društva i kojima je naredbama štabova civilne zaštite privremeno obustavljeno obavljanje poslova;
  3. Da imaju sjedište na području kantona, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno Rješenje o obavljanju djelatnosti izdato od strane nadležnog gradsko/općinskog organa.

III Prijava po Javnom pozivu

Prijava na Javni poziv se vrši putem Zahtjeva - Prijave na Javni poziv po „Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“ za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje isplaćenih plaća do visine minimalne plaće za mjesec maj 2020.godineza sve uposlene radnike.

IV Obavezni prilozi

Uz prijavu na Javni poziv dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Sudsko rješenje o registraciji za privredna društva;
  2. Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa za privredne sujekte koji su registrovani za obrt i srodne djelatnosti;
  3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
  4. Obavijest o razvrstavanju privrednih subjekata prema djelatnostima- Šifra djelatnosti po KD BIH 2010.
  5. Izvod iz banke o isplaćenoj plaći za mjesec maj za sve radnike;
  6. Privredni subjekti koji apliciraju po Javnom pozivu izjavom u Zahtjevu dali su saglasnost da se svi podaci iz Zahtjeva obrade i provjere sa evidencijom Porezne uprave Federacije BiH.

Uvjerenja nesmiju biti starija od 3(tri) mjeseca računato od dana podnošenja zahtjeva, a kopije Uvjerenja i drugih dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa

Ukoliko privredna drušrtva imaju više poslovnih jedinica dužni su dostaviti dokaze o broju uposlenih radnika u poslovnim jednicama u kojima je Naredbama štabova civilne zaštite privremeno obustavljen rad.

Privredni subjekti koji su aplicirali za subvencioniranje plaća za april i maj po prvom Javnom pozivu,objavljenom u junu mjesecu, i to samo oni koji su bili formalno-pravno ispravni, nisu u obavezi ponovo aplicirati po ovom javnom pozivu. Oni privredni subjekti koji u svojoj prethodnoj aplikaciji nisu priložili izvod iz banke o isplaćenoj plaći za mjesec maj 2020. da to učine u traženom roku i isti dostave Ministarstvu za privredu, kako bi se uzeli u razmatranje.

Privredna društva koja su odbijena po prvom javnom pozivu, imaju mogućnost aplicirati za subvencioniranje plaća za mjesec maj ukoliko otklone nedostatke, odnosno razloge zbog kojih su odbijeni.

V Dostavljanje prijava

Prijave sa potrebnom dokumetacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Bosansko-podrinjskgo kantona Goražde ili putem pošte na adresu: Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ul. M.Tita br.5 73000 Goražde. Sa naznakom:

„NE OTVARATI“

- prijava na Javni poziv „za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za mjesec maj 2020.godine, utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ekonomskom kodu - 614500 - „Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i podzetnicima COVID –Zakon o ublažavanju posljedica pandemije“, utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde)“

 

Aplikanti su dužni na koverti naznačiti dali su registrovani kao privredna društva ili kao obrtnici i srodne djelatnosti.

Rok za podnošenje prijava je 7(sedam) dana od dana objave Javnog poziva a najkasnije do 09.07.2020.godine(četvrtak) do 16,00 sati.

Aplikacije pisane rukom neće biti razmatrane.

FormaZahtjeva - Prijave na Javni poziv po „Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“ za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje isplaćenih plaća do visine minimalne plaće za mjesec maj 2020.godine. propisan od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i Program može se preuzeti sa internet stranice www.bpkgo.ba.

Sve dopunske informacije vezane Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom

putem telefona brojeva 038/228-640 i 038-224-264 od 08,00 do 16,00 sati.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 42