Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19
UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19 PDF Ispis E-mail

01.11.2021.

UREDBA


O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom uređuju se uslovi za dodjelu finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19, način dodjele finansijske pomoći, analiza efekata kao i način izvještavanja.

Član 2.
(Značenje pojedinih izraza)

Pojmovi navedeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

a) finansijska pomoć obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima iz ove uredbe u Federaciji BiH (u daljem tekstu: obrti i ostale samostalne djelatnosti) predstavlja dodjelu finansijskih sredstava u cilju ublažavanja negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, koja se uplaćuju na transakcijske račune korisnika finansijske pomoći prema uslovima propisanim ovom uredbom.

b) Obrti i ostale samostalne djelatnosti su djelatnosti koje imaju dodijeljen ID broj i organizovani su u skladu sa sljedećim zakonima donesenim na nivou Federacije BiH:

­ Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima;

­ Zakonom o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH;

­ Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti;

­ Zakonom o turističkoj djelatnosti i

­ Ostalim zakonima donesenim na nivou Federacije BiH i/ili kantona u Federaciji BiH po kojima se organizuju samostalne djelatnosti u Federaciji BiH.

c) Korisnici su fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost i registrovani su u skladu sa zakonima iz člana 2. tačka b).

d) Dodjela finansijske pomoći se odnosi na refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za period od 01.08.2020. do 31.07.2021. godine (u daljem tekstu: predmetni period).

e) Pod pojmom zaposlenog iz ove uredbe smatra se vlasnik, kao i uposlenik obrta i ostalih samostalnih djelatnosti.

Član 3.
(Cilj)

Cilj dodjele finansijske pomoći korisnicima iz člana 2. tačka c) ove uredbe u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

POGLAVLJE II - USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI


Član 4.
(Finansijska sredstva)

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu Ministarstvo) u iznosu od 60.000.000 KM (slovima: šezdesetmiliona konvertibilnih maraka) za dodjelu finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH.

Član 5.
(Dodjela sredstava)

(1) Finansijska pomoć iz ove uredbe dodjeljuje se obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima, na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH na razdjel 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; razdjel 24 glava 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i razdjel 50 glava 5001 - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, do 31.12.2021. godine, a isplaćuje najkasnije do 31.01.2022. godine.

(2) Finansijska pomoć se dodjeljuje na osnovu uslova propisanih ovom uredbom i po metodologiji koja će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Ministarstva.

(3) Korisnici finansijske pomoći iz člana 2. tačka c) će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlene odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za razdoblje od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine, a rezultati odnosno efekti finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će biti prezentovani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom efekata iste iz člana 16. i člana 17. ove uredbe.

Član 6.
(Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima)

Finansijska pomoć koja se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima iz člana 2. tačka b) će se dodijeliti korisnicima, na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:
a) imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH;

b) imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021. godine i na dan 31.07.2022. godine;

c) imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i korisnici koji imaju zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga i koji uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;

d) čiji su glavni transakcijski računi aktivni na dan 30.11.2021. godine;

e) koji su očuvali postojeća radna mjesta;

Pod ovim pojmom se misli na korisnike koji ispunjavaju jedan od dva sljedeća uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći:

1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili

2. prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine;

Član 7.
(Izuzeće od prava na dodjelu finansijske pomoći)

Pravo na dodjelu finansijske pomoći u skladu sa ovom uredbom, a na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, nemaju sljedeći obrti i ostale samostalne djelatnosti iz člana 2. tačka b):

a) koji nemaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021 .godine i na dan 30.11.2021. godine;

b) koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji neuredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;

c) čiji glavni transakcijski računi, na koje im se finansijska pomoć isplaćuje na dan 30.11.2021. godine, nisu aktivni;

d) kojima je dodijeljena finansijska pomoć po Uredbi o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19 za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/20 i 21/21);

e) koji nisu očuvali radna mjesta, odnosno koji nisu ispunili niti jedan od sljedećih uslova:

1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti li veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili

2. Prosječan borj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u predmetnom periodu, odnosno od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine.

Član 8.
(Maksimalni dozvoljeni iznos finansijske pomoći)

Ukupan iznos finansijske pomoći po jednom korisniku za obrte i ostale samostalne djelatnosti po ovoj uredbi iznosi maksimalno 30.000 KM (trideset hiljada KM).

U slučaju da zbog velikog broja potencijalnih korisnika finansijske pomoći, ukupna finansijska sredstva, koja su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 60.000.000,00 KM, ne budu dostatna, proporcionalno će se umanjiti sredstva svim potencijalnim korisnicima finansijske pomoći.

Član 9.
(Namjena finansijske pomoći)

Sredstva finansijske pomoći po ovoj uredbi će se dodjeljivati u svrhu refundacije već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, kao i dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti za predmetni period.

Član 10.
(Objave u vezi dodjele finansijske pomoći)

Ministarstvo će objaviti Obavještenje sa metodologijom dodjele finansijske pomoći, kao i konačnu Odluku o dodjeli finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u "Službenim novinama Federacije BiH". Preliminarna, potencijalna i konačna lista korisnika finansijske pomoći, kao prilog Obavještenja i konačne Odluke iz ovog člana, će se objaviti na web stranicama Vlade Federacije BiH i Ministarstva.

Član 11.
(Mehanizam za dodjelu finansijske pomoći)

Ministarstvo će na osnovu pribavljenih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršiti dodjelu finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika finansijske pomoći.

POGLAVLJE III - NAČIN DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA


Član 12.
(Provođenje postupka dodjele finansijske pomoći)

(1) Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će po zahtjevu Ministarstva iz službenih evidencija obezbijediti popis svih obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, definisanih u članu 2. tačka b).

(2) Svi obrti i ostale samostalne djelatnosti iz člana 2. tačka b) ove uredbe su potencijalni korisnici finansijske pomoći.

(3) Ministarstvo će objaviti Obavještenje sa metodologijom dodjele finansijske pomoći za obrte i ostale samostalne djelatnosti u "Službenim novinama Federacije BiH", te će na svojoj internet stranici omogućiti svim zainteresovanim korisnicima uvid u preliminarnu listu korisnika finansijske pomoći iz stava (2) ovog člana.

(4) U roku od 15 dana od dana objave preliminarne liste korisnika iz stava (3) ovog člana na web stranici Ministarstva, obrti i ostale samostalne djelatnosti se mogu obratiti Poreznoj upravi Federacije BiH, radi eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Korisnici iz člana 2. tačka c) koji ne žele da prime finansijsku pomoć po ovoj uredbi, imaju mogućnost da pismeno obavijeste Ministarstvo u roku od 15 dana o istom.

(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, Porezna uprava Federacije BiH će po zahtjevu Ministarstva iz službenih evidencija obezbijediti ažurirani popis svih obrta i ostalih samostalnih djelatnosti.

(6) Ministarstvo će na svojoj internet stranici na osnovu ažuriranog popisa iz stava (5) ovog člana objaviti potencijalnu listu korisnika finansijske pomoći.

(7) U roku od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika iz stava (6) ovog člana, obrti i ostale samostalne djelatnosti mogu uložiti prigovor Ministarstvu.

(8) Porezna uprava Federacije BiH će po zahtjevu ministarstva iz službenih evidencija obezbijediti podatke o broju zaposlenih sa liste potencijalnih korisnika finansijske pomoći iz stava (6) ovog člana za period od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine, kao i status transakcijskih računa.

Član 13.
(Koeficijenti za obračun finansijske pomoći)

(1) Visina iznosa koji se dodjeljuje na ime finansijske pomoći, izračunava se množenjem jedinične vrijednosti koeficijenta sa kategorisanim koeficijentom kako slijedi:

­ koeficijent 1 - za sve vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti koji uplaćuju doprinose na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za 2021. godinu u iznosu maksimalno do 500,00 KM;

­ koeficijent 2 - za sve vlasnike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti koji uplaćuju doprinose na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za 2021. godinu u iznosu većem od 500,00 KM;

­ koeficijent 1,5 - za sve uposlenike obrta i ostalih samostalnih djelatnosti.

(2) Jedinična vrijednost koeficijenta će se odrediti na osnovu prosječnog broja zaposlenih za svakog korisnika pomoći za razdoblje od 01.08.2020. godine do 31.07.2021. godine, nakon obrade podataka zaprimljenih od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

(3) Prosječan broj zaposlenih u predmetnom periodu se zaokružuje na jednu decimalu, dok se u slučaju prosječnog broja zaposlenih većeg od 0, a manjeg od 0,5, isti zaokružuje na 0,5.

Član 14.
(Mehanizam za dodjelu finansijske pomoći)

(1) Vlada Federacije BiH, na prijedlog Ministarstva donosi Odluku o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima.

(2) Lista korisnika finansijske pomoći iz stava (1) ovog člana minimalno sadrži: naziv i sjedište korisnika finansijske pomoći, prosječan broj zaposlenih za razdoblje od godine do 31.07.2021. godine i iznos dodijeljenih sredstava na ime finansijske pomoći.

(3) Lista iz stava (1) ovog člana se objavljuje na internet stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva.

Član 15.
(Transfer sredstava finansijske pomoći)

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Federalno ministarstvo finansija/financija u saradnji sa Ministarstvom, nakon donošenja konačne odluke iz člana 14. ove uredbe. Ministarstvo je dužno da, na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, pripremi i dostavi podatke za unos i obradu u ISFU sistem u formatu koji će predložiti Federalno ministarstvo finansija/financija, te u prilogu dostavi i odluku o utvrđivanju liste korisnika finansijske pomoći sa popisom korisnika i visinom dodijeljenih sredstava.

POGLAVLJE IV - ANALIZA EFEKATA I IZVJEŠTAVANJE


Član 16.
(Analiza efekata)

Ministarstvo će na osnovu pribavljenih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH izvršiti analizu efekata na način da će se izvršiti upoređivanje broja zaposlenih odnosno prosječnog broja zaposlenih na nivou sektora obrta i ostalih samostalnih djelatnosti referišući se na svrhu dodjele finansijske pomoći korisnicima, a to je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu prevladavanja okolnosti koje je izazvala pandemija COVID- 19.

Nadzor je sadržan u činjenici da će sredstva biti isplaćena isključivo obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji opstanu odnosno koji budu zadržali ili povećali broj zaposlenih na dan 30.11.2021. godine u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili čiji prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine bude isti ili veći u odnosu na prosječni broj zaposlenih u predmetnom periodu odnosno u razdoblju 01.08.2020. do 31.07.2021. godine.

Član 17.
(Izvještavanje)

(1) Ministarstvo će dostaviti Vladi Federacije BiH do 30.04.2022. godine konačni izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom efekata iste za sektor obrta i ostalih samostalnih djelatnosti.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana Vlada Federacije BiH dužna je dostaviti Parlamentu Federacije BiH najkasnije do 15.05.2022. godine.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 10