Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Program utroška sredstava - "Transfer za razvoj turizma u FBIH"
Program utroška sredstava - "Transfer za razvoj turizma u FBIH" PDF Ispis E-mail

30.08.2023.

Službene novine Federacije BiH, broj 65/23

Na osnovu čl. 37. i 38. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/23) na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 24.08.2023. godine, donosi


ODLUKU


O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH", UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I TURIZMA


I.


Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih u razdjelu 61. Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/23), ekonomski kod 614100.

II.


Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu sredstva iz tačke I. ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM (slovima: dvamiliona KM).

III.


Sredstva iz tačke II. ove odluke raspodjeljuju se prema slijedećim programima:

Naziv programa:


Program 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko - gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

Svrha programa


Specifični - Promocija domaćih turističkih proizvoda i turističkih destinacija u cilju razvoja i unapređivanja turističke ponude FBiH kroz održavanje manifestacija, koje kao glavni motiv imaju povećanje posjetitelja na području Federacije BiH i razvoja održivog turizma.

Mjerljivi - Broj subjekata podržan ovim programom.

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1.1. - 31.12.2023. godine.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


1. Tradicija organizovanja turističko-ugostiteljske manifestacije;

2. Broj učesnika i posjetitelja turističko-ugostiteljske manifestacije;

3. Trajanje turističko-ugostiteljske manifestacije;

4. Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

5. Mjesto organiziranja turističko-ugostiteljske manifestacije

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 10.000 KM

Maksimalan iznos: 50.000 KM

Program 2. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam (konferencije, sajmovi, turističko - gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 200.000 KM.

Svrha programa:


Specifični - Promocija domaćih turističkih proizvoda i turističkih destinacija u cilju razvoja i unapređivanja turističke ponude FBiH kroz održavanje manifestacija, koje kao glavni motiv imaju povećanje posjetitelja na području Federacije BiH razvoja održivoga turizma.

Mjerljivi - Broj subjekata podržan ovim programom.

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica, registrirana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1.1. - 31.12.2023. godine.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Tradicija organiziranja turističko-ugostiteljske manifestacije;

- Broj učesnika i posjetitelja turističko-ugostiteljske manifestacije;

- Trajanje turističko-ugostiteljske manifestacije;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Mjesto organiziranja turističko-ugostiteljske manifestacije (ruralna /urbana sredina).

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000 KM

Maksimalan iznos: 15.000 KM

Program 3. Program podrške iznajmljivačima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta u ruralnim prostorima (apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, sobe u domaćinstvu, kamp u domaćinstvu) u cilju unapređenja postojećih smještajnih kapaciteta kroz nabavku sredstava za rad, uređenje eksterijera, edukaciju, nabavku ekološki prihvatljivih sredstava za rad u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

Svrha programa:


Specifični - poboljšanje kvaliteta postojećih usluga smještaja u ruralnim područjima na teritoriju Federacije BiH;

Mjerljivi - Broj podržanih iznajmljivača u ruralnim područjima;

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Iznajmljivači u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim područjima koji imaju kategorizirane objekte (posjeduju Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta ili Rješenje nadležnog-kantonalnog ili općinskog/gradskog organa), sa najmanje 20% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Broj postelja;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Žena nositeljica domaćinstva;

- Mladi do 30 godina starosti nositelji domaćinstva;

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000,00 KM

Maksimalan iznos: 15.000,00 KM

Program 4: Sufinansiranje ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima (restorani, konobe, gostionice, kušaonice…), u cilju obogaćivanja i unapređenja autohtonih ugostiteljskih djelatnosti u ruralnim predjelima, kroz nabavku sredstava za rad koji su ekološki prihvatljivi u ukupnom iznosu od 150.000 KM.

Svrha programa:


Specifični - poboljšanje ugostiteljskih kapaciteta i uvođenje novih sadržaja u ugostiteljske objekte u ruralnim područjima na teritoriju Federacije BiH;

Mjerljivi - Broj podržanih turističko-ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima;

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrirana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj i poboljšanje ugostiteljskih usluga u ruralnom području Federacije BiH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Autohtona ugostiteljska ponuda;

- Broj zaposlenih;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Žena nositeljica ugostiteljske djelatnosti;

- Mladi do 30 godina starosti nositelji ugostiteljske djelatnosti.

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000,00 KM

Maksimalan iznos: 15.000,00 KM

Program 5: Sufinansiranje promotivnog materijala iz oblasti turizma kroz brendiranje pojedinih mjesta, događaja i proizvoda u svrhu jačanja turističke ponude, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM

Svrha programa:


Specifični – stvaranje prepoznatljivog turističkog brenda putem jačanja promotivnih aktivnosti razvoja bh turističke ponude na domaćem tržištu i u svijetu, kroz izradu štampanih i elektronskih promo materijala, (videa, brošura, baneri, učešće na sajmovima i manifestacijama)

Mjerljivi - Broj podržanih aplikanata;

Ostvarivi - Programska aktivnost se može realizirati u ugovorenom roku.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrirana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima u oblasti turizma i ugostiteljstva

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


- Procjena dometa promotivnog materijala;

- Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

- Žena nositeljica djelatnosti u oblasti turizma i ugostiteljstva;

- Mladi do 30 godina starosti nositelji djelatnosti

Minimalan i maksimalan iznos za dodjelu:


Minimalan iznos: 5.000,00 KM

Maksimalan iznos: 25.000,00 KM

Program 6: Sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u ci


Uslovi kreditne linije


iznos pojedinačnog kredita: do maks. 500.000,00 KM,

rok otplate: 8 godina uključujući grace period do 12 mjeseci,

kamatna stopa 2,50% fiksno na godišnjem nivou,

naknada za obradu zahtjeva: 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

Redovna kamata će biti subvencionirana od strane Ministarstva u visini 2,50%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionirana u 100%-tnom iznosu.

Redovna kamata će polugodišnje biti regresirana iz deponovanih sredstava Ministarstva krajnjim korisnicima kredita, u skladu sa Procedurama za isplatu subvencije kamata, koje će definisati vrijeme isplate, gubljenje prava na subvenciju kamata itd.

Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva iz deponovanih sredstava Ministarstva krajnjim korisnicima kredita će biti regresirana uz prvi regres kamate.

Korisnici sredstava:


Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma koji apliciraju za kreditnu liniju Razvojne banke Federacije BiH.

Svrha programa


Specifični – poticaj izgradnji novih i adaptaciji postojećih smještajnih i turističko- ugostiteljskih kapaciteta; doprinos povećanju kvalitete turističke ponude i turističkih sadržaja, povećanje kvaliteta života u ruralnim područjima; stvaranje uslova za ostanak mladih na selu; očuvanje tradicijskih stambenih objekata i razvoj seoskog turizma kao novog turističkog proizvoda i ostali projekti koji doprinose održivom razvoju turizma.

Mjerljivi – Broj subjekata podržan kreditnim sredstvima.

Ostvarivi – Realizacija programske aktivnosti putem Razvojne banke Federacije BiH u cilju razvoja održivog turizma.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


Odabir korisnika kreditnih sredstava će vršiti Razvojna banka Federacije BiH, a kreditna sredstva će se plasirati na način kojim je to uređeno procedurama Razvojne banke Federacije BiH, a subvencioniranje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva će se vršiti na osnovu Protokola zaključenog između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH.

Razvojna banka Federacije BiH je dužna sačinjeni javni poziv prije njegove objave dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na saglasnost.

Razvojna banka Federacije BiH je dužna sačinjenu Odluku o dodijeljenim sredstvima prije zaključenja Ugovora s aplikantima, dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na saglasnost.

IV.


Sredstva iz tačke III. za programe 1., 2., 3. 4. i 5. ove odluke dodjeljivat će se korisnicima na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Javni poziv bit će objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a skraćena verzija u najmanje dva dnevna lista velikog tiraža na području Federacije Bosne i Hercegovine sa ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Sredstva iz tačke III. ove odluke za program 6. dodijelit će se Razvojnoj banci Federacije BiH u skladu sa potpisanim Protokolom između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH, kao i Ugovorom o formiranju namjenskog depozita između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH.

V.


Federalni ministar okoliša i turizma imenuje i razrješava stručne komisije za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava za programe 1., 2., 3. 4. i 5. ove odluke u skladu sa važećim propisima.

VI.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma će prilikom ocjenjivanja prijava, u programima gdje je to moguće, pri istim uslovima, uključiti načelo gender odgovornog budžetiranja i izvještavanja.

VII.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma zadržava pravo da ukoliko se sredstva po programu 6. ne budu realizirala predviđenom dinamikom, ista će se preusmjeriti na nove programe, a za programe 1., 2., 3. 4. i 5 ukoliko se sredstva ne realiziraju po jednom od ovih programa, sredstva će se preusmjeriti na program za koji postoje opravdani zahtjevi.

VIII.


Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Razvojna banka Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako u okviru svojih nadležnosti.

IX.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma će izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

X.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1084/2023
24. augusta 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18