Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Zakoni i propisi
Zakoni i propisi PDF Ispis E-mail

 

                                                              FEDERACIJA BIH 

               

1.ZAKON O RADU

"Službene novine Federacije BiH", br:26/16 

Izmjena: 89/18

2.ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

"Službene novine Federacije BiH", br: 13/18

3.ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

"Službene novine Federacije BiH", br:81/15

4. ZAKON O DOPRINOSIMA

"Službene novine Federacije BiH", br: 35/98

Izmjena:  54/00 , 16/01, 37/01, 01/02 , 17/06, 14/0891/15, 104/16, 34/18, 99/19, 04/21

5.ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU FEDERACIJE BIH 

"Službene novine FBIH", broj: 30/97

Izmjena:  7/02, 70/0848/11, 36/18

6.ZAKON O POREZU NA DOHODAK

"Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 

Izmjena: 09/10,  44/11, 07/13, 65/13

7.ZAKON O POREZU NA DOBIT

"Službene novine FBiH", broj:15/16 

Izmjena: 15/20

8.ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH 

"Službene novine FBiH", broj: 27/05

Izmjena: 68/05, 43/09, 63/14

9.ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE 

"Službene novine FBiH", broj: 19/06 

 Izmjena:  25/09

10.ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA 

"Službene novine FBiH", broj: 81/09

11.ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE  I NAPLATE DOPRINOSA

"Službene novine Federacije BiH":42/09

Izmjena: 109/12, 86/15, 30/16

12.ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU FBiH 

"Službene novine FBiH", broj: 29/03

Izmjena:32/04 ,  42/06 ,   52/18

13.ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

"Službene novine FBiH", broj: 29/03

14.ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BiH 

"Službene novine FBiH", broj: 52/14

Izmjena: 36/18, 54/19

15.ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 

"Službene novine FBiH", broj 48/16

16.ZAKON O RAČUNOVOSTVU 

"Službene novine FBIH", broj: 15/21

17.ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

"Službene novine FBiH", broj: 06/98

Izmjena: 8/00, 45/10, 43/13, 98/17

18.ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA 

"Službene novine Federacije BiH", broj:41/01 

Izmjena: 22/05, 09/08

19.ZAKON O INSPEKCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

"Službene novine Federacije BiH", broj: 73/14

20.ZAKON O PREKRŠAJIMA

"Službene novine Federacije BiH", broj:63/14

21.ZAKON O KONTROLI CIJENA 

"Službene novine FBIH", broj: 02/95

Izmjena: 70/08

22.ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU  TURIZMA

"Službene novine FBiH, broj: 19/96

Izmjena: 28/03

23.ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI  

"Službene novine FBiH", broj: 32/09

24.ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 

"Službene novine FBiH", broj:32/09

25.ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

"Službene novine Federacije BiH", broj 09/10

26.ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

"Službene novine FBIH", broj: 79/20 

27.ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA 

"Službene novine FBiH", broj: 15/21

28.ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

"Službene novine FBiH", broj:48/15 

Izmjena:04/21

29.ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH  EKONOMSKIH POSLJEDICA 

"Službene novine FBIH", broj:28/20

30.ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA 

"Službene novine FFBIH", broj: 2/95

Izmjena: 37/04 

31.ZAKON O FINANSIJSKOJ POLICIJI 

"Službene novine FBIH", broj: 02/95 

32.ZAKON O PODSTICAJNIM I ZAŠTITNIM MJERAMA DOMAĆE PROIZVODNJE 

"Službene novine FBIH", broj: 27/97 

33.ZAKON O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA 

"Službene novine FBIH", broj: 27/97 

Izmjena: 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06, 04/09 

34.ZAKON O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI REZANJA DRVETA

"Službene novine FBiH", broj: 27/97 

Izmjena: 25/06, 91/15 

35. ZAKON O ZADRUGAMA

"Službene novine FBIH", broj: 28/97 

36.ZAKON O POČETNOJ BILANSI STANJA PREDUZEĆA I BANAKA  

"Službene novine FBIH", broj: 12/98 

Izmjena: 40/99, 47/06, 38/08, 65/09 

37.ZAKON O  SUDSKIM TAKSAMA PRED VRHOVNIM SUDOM FBIH  

"Službene novine FBIH", broj: 48/99 

38.ZAKON O MJENICI 

"Službene novine FBiH", broj: 32/00 

Izmjena: 28/03 

39.ZAKON O ČEKU 

"Službene novine FBIH", broj: 32/00 

Izmjena: 77/15 

40. ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE 

"Službene novine FBiH", broj: 48/01

Izmjena: 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 

41. ZAKON O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA 

"Službene novine FBIH", broj: 55/01

Izmjena: 31/14 

42. ZAKON O KONCESIJAMA FBIH 

"Službene novine FBiH", broj:40/02 

Izmjena: 61/06 

43. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM 

"Službene novine FBiH", broj: 33/03

Izmjena: 72/09, 92/17 

44. ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

"Službene novine FBIH", broj: 33/03  

45. ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA 

"Službene novine FBIH", broj: 33/03

Izmjena: 04/10

46.ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA 

"Službene novine FBIH", broj: 61/01

Izmjena: 50/03, 77/15 

47.ZAKON O ŠTRAJKU 

"Službene novine FBIH" broj: 14/00 

48.ZAKON O VIJEĆU ZAPOSLENIKA 

"Službene novine FBiH", broj: 38/04 

49.ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 67/05 

50.ZAKON O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBIH  

"Službene novine FBiH", broj: 02/06

Izmjena: 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10 

51.ZAKON O CESTOVNOM PRIJEVOZU FBIH

"Službene novine FBiH", broj: 28/06 

Izmjena: 02/10, 57/20 

52.ZAKON O VODAMA 

"Službene novine FBiH", broj: 70/06 

53.ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 64/07

Izmjena: 80/11 

54.ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 79/07 

55.ZAKON O POLJOPRIVREDI 

"Službene novine FBiH", broj: 88/07

Izmjena: 04/10, 27/12, 07/13 

56.ZAKON O RAZVOJNOJ BANCI FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 37/08 

57.ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

"Službene novine FBiH", broj: 35/09

Izmjena: 42/11 

58.ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 

"Službene novine FBiH", broj: 52/09 

59.ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

"Službene novine FBiH", broj: 78/09 

60.ZAKON O CESTAMA FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 12/10

Izmjena: 66/13 

61.ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI 

"Službene novine FBiH", broj: 40/10

Izmjena: 79/17 

62.ZAKON O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 

"Službene novine FBiH", broj: 42/10

Izmjena: 99/19 

63.ZAKON O MATIČNOJ EVIDENCIJI O OSIGURANICIMA, OBVEZNICIMA UPLATE DOPRINOSA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA 

"Službene novine FBIH", broj: 52/11 

64.ZAKON O NAFTNIM DERIVATIMA 

"Službene novine FBiH", broj: 52/14 

65.ZAKON O FAKTORINGU 

"Službene novine FBiH", broj:14/16

Izmjena: 74/20 

66.ZAKON O KOMASACIJI 

"Službene novine FBiH", broj: 57/16 

67.ZAKON O POLJOPRIVREDNOJ ORGANSKOJ PROIZVODNJI 

"Službene novine FBiH", broj: 72/16 

68.ZAKON O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 32/17 

69.ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE 

"Službene novine FBiH", broj: 18/20 

70.ZAKON O HEMIKALIJAMA 

"Službene novine FBiH", broj: 77/20 

71.ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 24/21

 

UREDBE FBIH 

 

UREDBA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

"Službene novine FBiH" broj: 18/09, 02/12

UREDBA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA 

"Službene novine FBiH: broj:95/15

UREDBA O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BIH U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19

"Službene novine FBIH" broj": 74/20

UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOJELU POMOĆI MALE VRIJEDNOSTI - DE MINIMIS POMOĆ

"Službene novine FBIH", broj:27/18 

UREDBA O NAMJENI, KRITERIJIMA I USLOVIMA ZA DODJELU DRŽAVNE POMOĆI U FBIH

"Službene novine FBIH", broj: 27/18

 

 OSTALI PROPISI FBIH 

 

TARIFA O NAKNADAMA NOTARA 

"Službene novine FBiH", broj: 57/13

TARIFA REVIZORSKIH USLUGA 

"Službene novine FBiH", broj: 52/15 

VODIČ ZA PRIMJENU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI

 BIH 

1.ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

"Službeni glasnik BiH", broj: 09/05 

Izmjena: 35/05, 100/08

2.ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 58/15

3.ZAKON O AKCIZAMA U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 49/09

Izmjena: 49/14, 60/14, 91/17

4.ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BIH 

"Službeni glasniK BiH", broj: 16/02,19/02, 43/04,08/06, 76/06,76/07

5.ZAKON O SISTEMU DRZAVNE POMOĆI 

"Službeni glasnik BIH", broj: 10/12

Izmjena: broj: 39/20

 

BPK GORAŽDE:

 

1. ZAKON O KONCESIJAMA

"Službene novine BPK", broj: 07/17

2.ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON

"Službene novine BPK", broj: 7/09

Izmjene: 04/13,  15/14

3.ZAKON O POREZU NA PROMET, NEPOKRETNOSTI I PRAVA 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 18/01, 02/10

4.ZAKON O IMOVINI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj 5/11

5.ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

Izmjena: 15/14, 05/17

6.ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj 06/10

Izmjena: 15/14, 12/15, 10/18

7.ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj:09/13

8.ZAKON O ŠUMAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde" , broj: 04/13 

Izmjena: 03/19, 15/19 

9.ZAKON O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/13

Izmjena: 10/20

10.ZAKON O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/13

11.ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BPK GORAŽDE     

"Službene novine BPK Goražde", broj :12/13

Izmjene: 12/15 

12.ZAKON O INDUSTRIJSKIM ZONAMA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/15

13.ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/15

14.ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU BPK GORAŽDE-prečišćeni tekst (15/09,04/13)

 "Službene novine BPK Goražde", broj: 07/13

Izmjena: 16/13 , 06/15, 07/17

15.ZAKON O INSPEKCIJAMA BPK GORAŽDE 

"Službene  novine BPK Goražde", broj: 13/15 

16.ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA BPK GORAŽDE 

" Službene novine BPK Goražde", broj:05/05

Izmjena: 11/10  

17.ZAKON O VODAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde" br: 06/10

18.ZAKON O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTAVIMA U NADLEŽNOSTI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/05)

19.ZAKON O UNAPREĐENJU LOKALNOG POSLOVANJA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj : 12/19 

20.ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE - prečićeni tekst 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 09/13 (original: 05/05,04/139

21. ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH STANJEM NESREĆE BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/20

Izmjena: 08/20, 09/20

22.ZAKON O TURIZMU BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde": 09/20

23.ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", 08/10 - prečišćeni tekst 

24.ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/21

 

UREDBE BPK GORAŽDE 

1. UREDBA O DEFINISANJU GRAĐEVINA I ZAHVATA ZA KOJE PREDUVJETE ZA ODOBRAVANJE PLANIRANJE PROMJENE U PROSTORU UTVRĐUJE MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE  

"Službene novine BPK Gorade", broj: 06/10

2.UREDBA O DEFINISANJU MINIMUMA POTREBNE DOKUMENTACIJE NA MANJIM GRADILIŠTIMA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 14/10

 GRAD GORAŽDE 

 

ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI 

"Službene novine općine Goražde", broj: 09/15

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJJEŠNE KONAČNE  GRAĐEVINSKE CIJENE  1M2  (RENTA)  - 2018

"Službene novine Grada Goražda", broj 02/18

ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

(Službene novine općine Goražde", broj: 08/13

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

"Službene novine općine Goražde", broj: 05/13

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 

"Službene novine općine Goražde", broj: 04/13

CJENOVNIK TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA

"Službene novine općine Goražde", broj: 07/09

ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU OPĆINE GORAŽDE 

"Službene novine općine Goražde, broj:01/16

 

FOČA-FBIH 

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE 1 M2 IZGRAĐENOG STAMBENOG PROSTORA (RENTA) -2018

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/18

ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE FOČA-FBIH

" Službene novine BPK Goražde", broj: 11/08

 

PALE-FBIH 

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE 1 M2 IZGRAĐENOG STAMBENOG PROSTORA ( RENTA) -2018

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/18

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2017.GODINU 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/17

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNOG IZNOSA KOMUNALNE TAKSE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/15

ODLUKA O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA  OBJEKATA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/12

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 11/14

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/14

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POGODNOSTI INVESTIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/14

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 23