Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Ponovljeni javni poziv za dodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansira
Ponovljeni javni poziv za dodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansira PDF Ispis E-mail

10.08.2017.

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 38/17), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA DODJELU PREOSTALOG DIJELA GRANT SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

„KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - FINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

I. PREDMET PONOVLJENOG POZIVA

Predmet ponovljenog poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika preostalog dijela grant sredstava, u skladu sa Programom utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" („Službene novine Federacije BiH", broj 38/17).

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na ponovljenom pozivu imaju preduzeća sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost iz oblasti namjenske industrije i koja zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika. Korisnici po ponovljenom Javnom pozivu ne mogu biti preduzeća koja su dobila grant sredstva po osnovu Odluke o izboru korisnika dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" objavljene u „Službene novine Federacije BiH" broj 56/17, od 26.07.2017 godine

III. SVRHA DODJELE PREOSTALOG DIJELA GRANT SREDSTAVA

Cilj Programa utroška grant sredstava utvrdenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH" (u daljem tekstu: Program), je stvoriti povoljnije poslovno i investicijsko okruženje kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje preduzeća iz oblasti namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz realizaciju strateških ciljeva koji su usvojeni u dokumentu Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine i Strategiji razvoja namjenske industrije. U skladu sa tim, očekivani efekti Programa su:

• povećanje broja zaposlenih,

• rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije,

• primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka,

• infrastrukturno osposobljeni pogoni za pokretanje novih proizvodnih procesa,

• razvoj novih proizvoda, modernizacija proizvodnih procesa i

• poboljšanje općeg privrednog stanja.

IV. KRITERIJI ZAIZBOR KORISNIKA

Korisnici sredstava po Programu i ponovljenom pozivu su privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je primarna djelatnost iz oblasti namjenske industrije i koja zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika.

Pri izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava uzeće se u obzir i slijedeći kriteriji:

• Teritorijalna zastupljenost - (tokom odabira korisnika preostalog dijela grant sredstava mora se posvetiti posebna pažnja ravnomjernoj zastupljenosti korisnika s cijelog područja Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona);

• Potpisani ugovori ili dogovoreni predugovori vezani za izvoz; (privredno drlištvo koje ima potpisane ugovore ili dogovorene predugovore vezane za izvoz, ima prednost nad drugim privrednim društvom koje nema iste).

V. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA DODJELU PREOSTALOG DIJELA GRANT SREDSTAVA

Sredstva za provedbu Programa utvrđena su u razdjelu 17, ekonomski kod 615 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Navedena sredstva su grant sredstva Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije i dodjeljuju se po raspisanom Javnom pozivu.

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini, Federalnom ministrstvu energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), u Razdjelu 17, „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine" obezbijeđena su sredstava u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 KM. Obzirom da je po prvom pozivu, Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1035/2017 od 20.jula 2017. godine, utvrđena raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 3.700.000,00 KM, to je ponovljenim Javnim pozivom predviđena raspodjela preostalog iznosa grant sredstava od 300.000,00 KM.

VI. PROVOĐENJE PONOVUENOG POZIVA

Prijavu na ponovljeni poziv, potencijalni korisnici preostalog dijela grant sredstava trebaju dostaviti uz sljedeću dokumentaciju:

• Zahtjev za dodjelu preostalog dijela grant sredstava,

• Program sa rekapitulacijom potrebnih novčanih sredstava za realizaciju programa sa očekivanim efektima utroška sredstava,

• Rješenje o registraciji sa svim izmjenama i dopunama,

• Aktuelni izvod iz u sudskog registra (ne stariji od 30 dana),

• Statut i odluka/akt o osnivanju,

• Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave - ID broj,

• Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj,

• Obavijest nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti,

• Lične karte i CIPS potvrde o prebivalištu lica ovlaštenih za zastupanje,

• Spisak zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika, izdat od strane nadležne službe ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (min. 50 zaposlenika),

• Ostala dokumentacija u skladu sa eventualnim zahtjevima Ministarstva.

Napomena:

Zahtjev za dodjelu preostalog dijela grant sredstava može se preuzeti na web stranici Ministarstva (www.fmeri.gov.ba).

Svi traženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu preostalog dijela grant sredstava.

Pismeni zahtjev za dodjelu preostalog dijela grant sredstava sa potrebnom dokumentacijom po ponovljenom pozivu, uvezan i poredan po tačkama ponovljenog poziva, podnosi se Ministarstvu, na memorandumu društva, potpisan od strane ovlaštenog lica.

Postupak dodjele i kontrole utroška preostalog dijela grant sredstava podrazumijeva proces koji se sastoji od sljedećih faza:

1. faza - Zaprimanje zahtjeva

2. faza - Administrativna provjera formalne ispravnosti dostavljenih zahtjeva

3. faza - Odluka o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava, koja se dostavlja Vladi Federacije BiH na odlučivanje i objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranici Ministarstva

4. faza - Potpisivanje Ugovora o dodjeli preostalog dijela grant sredstava

5. faza- Formiranje Komisije za kontrolu utroška dodijeljenih preostalih grant sredstava

VII. DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Pismeni zahtjev za dodjelu preostalog dijela grant sredstava sa potrebnom dokumentacijom po ponovljenom pozivu, uvezan i poredan po tačkama ponovljenog poziva, podnosi se Ministarstvu, na memorandumu društva, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje. Zahtjev za dodjelu preostalog dijela grant sredstava sa odgovarajućim prilozima i dokumentacijom iz poglavlja VI ponovljenog poziva, dostavlja se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenoj, neprovidnoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar, Alekse Santića b.b. 88000 Mostar s naznakom: Ne otvarati - po ponovljenom Javnom pozivu za dodjelu preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine". Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom privrednog društva.

Povrat dokumentacije se vrši isključivo na pismeni zahtjev podnosioca. Odluke o izboru korisnika preostalog dijela grant sredstava utvrdenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine", objavljuju se u „Službenim novinama Federacije BiH" i na službenoj web stranici Ministarstva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ponovljeni Javni poziv ostaje otvoren petnaest dana (15) od dana posljednjeg javnog objavljivanja a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz".

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 24