Ekonomsko socijalno vijeće BPK Goražde 05.11.2018.godine održalo je drugu sjednicu Ispis

05.11.2018.

esv 05.11.18-1

Na sjednici su se razmatrale Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u osnovnim i srednjim školama koje je dostavilo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Nakon što je i Mnistarstvo za finansije BPK Goražde uradilo procjenu finansijskog efekta na predložene instrukcije koj iznosi na godišnjem nivou za osnovno  i srednje obrazovanje u ukupnom iznosu od : 386.912,28 KM  Ekonomsko socijalno vijeće BPK Goražde je donijelo ZaključaK:

Vijeće kao tripartitno tijelo, u okvirima u kojima djeluje, između ostalog i u smislu afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava, kroz promociju ideje saradnje socijalnih partnera, predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona, Sindikatima i Poslodavcima usklađivanje politike cijena i plaća. U odnosu na prethodno, a u vezi sa Instrukcijama o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u osnovnim i srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde je zauzelo pozitivan stav i načelnu podršku za uspostavu sistema unaprjeđenja, usklađivanja i povećanja nivoa ličnih materijalnih prava svih uposlenika u osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

esv 05.11.18-2

Pri tome treba težiti ka uspostavi kontrolnog mehanizma i ne dovesti do ugrožavanja drugih, koji se finansiraju iz istih izvora. Aktivnosti davanja saglasnosti na Instrukciju je neophodno voditi paralelno sa procesom planiranja i usvajanja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Uz uvažavanje ekonomskih kretanja i cijeneći dostignuti nivo prava uposlenika, koje predstavljaju socijalni partneri u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao opravdanim se nameće potreba za  upostavom novog zakonodavnog okvira, što bi između ostalog za cilj imalo i povećanje plata:

-          Kvalitetnija prilagodba sistema obrazovanja sa realnim potrebama u našem         

           Kantonu,

         -          Novi sistemi podrške za realni sektor

         -          Smanjenje broja platnih razreda u Instrukcijama