Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I UVJETIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA
UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I UVJETIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA PDF Ispis E-mail

18.08.2021.

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjeti za dodjelu sredstava za ponovnu upotrebu, preradu i povrat komponenti iz otpada (reciklažu) i to za:

1. gume,

2. akumulatore i baterije,

3. ulja i

4. vozila.

Članak 2.
(Raspodjela naknada)

(1) Naknade iz članka 1. ove uredbe uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond).

(2) Sredstva iz stavka (1) ovog članka prikupljena s područja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH) u Fondu biće raspoređena između Federacije BiH i kantona u odnosu 30% spram 70%, gdje se Fondu označava 30% i fondu za zaštitu okoliša kantona 70%, a ako nisu uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će se raspoređivati budžetima kantona.

(3) Osnova za obračun sredstava koja će se raspoređivati u skladu sa stavkom (2) ovog članka, su ukupno prikupljena sredstva iz svakog kantona posebno.

(4) Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stavka (2) ovog članka raspodjeljuje u sljedećem omjeru:

a. 5% za rad informacijskog sustava upravljanja otpadom

b. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji BiH

c. 75% za poticaje u vidu financijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada.

(5) Fond za zaštitu okoliša kantona doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stavka (2) i (3) ovog članka raspodjeljuje u sljedećem omjeru:

a. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom

b. 80% za poticaje u vidu financijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada.

(6) Kantoni u kojima nije uspostavljen Fond za zaštitu okoliša, doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stavka (2) i (3) ovog članka raspodjeljuje putem kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš u sljedećem omjeru:

a. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom

b. 80% za poticaje u vidu financijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada iz članka (1) ove uredbe.

Članak 3.
(Sredstva za informacioni sustav)

Sredstva za rad informacijskog sustava upravljanja otpadom će se koristiti unutar Fonda za administriranje informacijskog sustava upravljanja otpadom, odnosno pokrivanje troškova koji nastaju radi uspostavljanja, održavanja, vođenja i kontrole informacijskog sustava upravljanja otpadom, kao i obrade podataka za potrebe izrade izvješća.

Članak 4.
(Ulaganje u infrastrukturu upravljanja otpadom)

(1) Sredstva za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji BiH se dodjeljuju na području Federacije BiH i kantona, a u svrhu jačanja i unaprijeđenja infrastrukture upravljanja otpadom.

(2) Na osnovu okvirnog prijedloga prioritetnih oblasti Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš utvrđuju prioritetne oblasti i projekte za svaku poslovnu godinu iz svoje nadležnosti.

(3) Sredstva za projekte se dodjeljuju putem javnog konkursa Fonda, Fonda za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš.

Članak 5.
(Poticajna sredstva za sakupljanje i reciklažu otpada)

(1) Poticajna sredstva za poticaje u vidu financijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada se dodjeljuju za aktivnosti sakupljanja otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila prema količini predatoj na dalju obradu operatoru postrojenja.

(2) Poticajna sredstva, iz stavka (1) ovog članka se dodjeljuju za reciklažu i to prema obrađenoj količini otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila.

(3) Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva mogu se javiti ovlašteni i registrirani sakupljači i recikleri koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i to otpadnim gumama, akumulatorima i baterijama, uljima i vozilima.

(4) Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva mogu se javiti i operatori koji se bave preradom i/ili povratom komponenti iz otpada (reciklažom), kao i pripremom goriva iz otpada za energetsko korištenje, a koji posjeduju dozvolu za predmetne aktivnosti.

Članak 6.
(Način dodjele poticajnih sredstava)

(1) Poticajna sredstva dodjeljuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje.

(2) Javni konkursi za poticaje se raspisuju za sakupljače i obrađivače, i to s posebnim lotom i budžetom za svaku od kategorija otpada: gume, akumulatore i baterije, ulja i vozila, a za količine koje podnosilac prijave dokaže da je sakupio i predao obrađivaču ili da je obradio/reciklirao u prethodnoj godini.

(3) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo sakupljači koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog ministarstva, te koji su registrirani i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u informacijski sustav upravljanja otpadom.

(4) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo operatori postrojenja-obrađivači koji se bave preradom i/ili povratom komponenti iz otpada (reciklažom), kao i pripremom goriva iz otpada za energetsko korištenje, a koji imaju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolišnu dozvolu sukladnos Zakonu o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17) i Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), te koji su registrirani i redovno izvješćuju Fond, tj. unose podatke u informacijski sustav upravljanja otpadom.

Članak 7.
(Uvjeti dodjele poticaja)

(1) Poticajna sredstva dodjeljuju se sakupljaču za količine otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila koje su predate obrađivaču, a koje su dokazane i dokumentirane kao sakupljene i predate za prethodnu godinu.

(2) Poticajna sredstva dodjeljuju se operatoru-obrađivaču otpada, za količine, prerađenog, recikliranog ili pripremljenog za energetsko korištenje, otpada od guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila, za prethodnu godinu.

(3) Uz prijavu za dodjelu poticajnih sredstava podnosilac prijave, pored ostalog, obavezno prilaže:

a. godišnje izvješće o upravljanju otpadom za prethodnu godinu s iskazanim količinama sakupljenog i predatog otpada od guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila obrađivaču, odnosno recikliranog ili prerađenog otpada za energetsko korištenje,

b. dokaze o provedenim aktivnostima i količinama (dokaznice dobavljača o predaji otpada kao sirovine, prateći listovi, vagarski listovi, fakture, računi itd.).

Forma pratećeg lista koju mora popuniti sakupljač i/ili operator postrojenja će biti propisana i objavljena od strane Fonda na web stranici.

Forma dokaza o provedenim aktivnostima za korisnike poticajnih sredstava iz članka 7. stavka (1) i stavka (2) ove uredbe, bit će propisana i objavljena od strane Fonda na web stranici.

Članak 8.
(Način dodjele)

(1) Nakon provedene procedure pregleda prijava od strane Fonda, fonda za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš i formirane liste prijava koje zadovoljavaju uvjete konkursa, vrši se raspodjela poticaja.

(2) Raspodjela se vrši u vidu financijske pomoći iz raspoloživog budžeta za svaki lot i to srazmjerno količinama koje je svaki prihvatljiv podnosilac prijave dokazao kao sakupljene i predate obrađivaču ili kao obrađene, reciklirane ili prerađene za energetsko korištenje.

(3) Maksimalni iznos poticaja za svaku vrstu otpada i provedenu aktivnost određuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš i objavljuje u tekstu javnog konkursa.

(4) Maksimalni iznos poticaja definiran javnim konkursom ne smije biti prekoračen.

(5) Maksimalni iznos poticaja definiran javnim konkursom ne mora biti dodijeljen ako budžet lota to ne dopušta.

Članak 9.
(Ugovor s korisnikom sredstava)

(1) Po provedenom javnom konkursu poticajna sredstva iz članka 6. ove uredbe dodjeljuju se ugovorom zaključenim između Fonda, fonda za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš i korisnika sredstava.

(2) U ugovoru iz stavka (1) ovog članka će biti navedena odredba da će se od korisnika poticaja tražiti povrat sredstava u slučaju dostavljanja krivih podataka i nenamjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

(3) Korisnik poticaja je dužan nastaviti redovno izvještavati Fond o aktivnostima koje provodi u smislu obrade i reciklaže otpada, kao i unositi podatke u informacijski sustav upravljanja otpadom.

Članak 10.
(Verifikacija podataka)

(1) Verifikaciju podataka sakupljača i/ili operatora postrojenja vrši nadležni kantonalni okolišni inspektorat u slučaju sakupljača i/ili operatora za koje je isti nadležan prema izdatoj dozvoli.

(2) Verifikaciju podataka sakupljača i/ili operatora postrojenja vrši nadležni federalni okolišni inspektorat ako se radi o sakupljaču i/ili operatoru za koje je isti nadležan prema izdatoj dozvoli.

Članak 11.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 28