Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti UPUTSTVO KOJIM SE DAJU SMJERNICE ZA PRIMJENU MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO KOJIM SE DAJU SMJERNICE ZA PRIMJENU MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PDF Ispis E-mail

18.10.2021.

UPUTSTVO


KOJIM SE DAJU SMJERNICE ZA PRIMJENU MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRIVREDNA DRUŠTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. Ovim Smjernicama se potiče primjena Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva (u daljem tekstu: MSFI za MSPD), koji je jedna od osnova za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja opće namjene i konsolidovanih finansijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: FBiH) čija je primjena predviđena članom 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21 - u dalјem tekstu: Zakon). Smjernice sadrže osnovna pravila za prelazak sa dosadašnje primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (u dalјem tekstu: MRS i MSFI) na primjenu MSFI za MSPD.

2. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je razvio i objavio poseban standard koji se primjenjuje na finansijske izvještaje opće namjene i ostalo izvještavanje subjekata koji se definiraju kao mala i srednja privredna društva. Zakon daje definiciju malih i srednjih privrednih društava u članu 5. koja je različita od definicije malih i srednjih privrednih društava prema MSFI za MSPD. Član 26. Zakona propisuje da za priznavanje, mjerenje, prezentaciju i objavljivanje pozicija u finansijskim izvještajima, mikro, mala i srednja privredna društva (u smislu klasifikacije propisane Zakonom) mogu primjenjivati MSFI za MSPD.

3. U smislu odredbi MSFI za MSPD, pod malim i srednjim privrednim društvima podrazumijevaju se subjekti koji:

a) nemaju javnu odgovornost, i

b) objavljuju finansijske izvještaje opće namjene za eksterne korisnike.

Primjeri eksternih korisnika obuhvataju vlasnike koji nisu uključeni u upravljanje poslovanjem, postojeće i potencijalne povjerioce i agencije za kreditni rejting.

Pod subjektima koji imaju javnu odgovornost u FBiH smatraju se subjekti čijim se vrijednosnim papirima trguje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na takvom tržištu, zatim subjekti koji kao jedan od svojih primarnih poslova drže sredstva u fiducijarnom svojstvu za širu grupu vanjskih strana, a u koje se ubrajaju: banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje i reosiguranje, društva za faktoring, lizing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska društva, društva za obavljanje faktoring poslova i druge finansijske organizacije, zatim javna privredna društva osnovana u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje i upravljanje javnim privrednim društvima u FBiH, kao i sva pravna lica od posebnog značaja za FBiH u skladu sa propisima o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, te organizacije i javne ustanove koje nisu obuhvaćene okvirom revizije utvrđenim propisom o reviziji institucija u FBiH.

4. Srednja privredna društva (u smislu klasifikacije propisane Zakonom) koja se odluče da primjenjuju MSFI dužna su iste primjenjivati u kontinuitetu, osim ako postanu mala privredna društva (u smislu klasifikacije propisane Zakonom).

5. Zavisno društvo čije matično društvo koristi MRS i MSFI ili je dio konsolidovane grupe koja koristi MRS i MSFI, može koristiti MSFI za MSPD u vlastitim finansijskim izvještajima ako to zavisno društvo samo po sebi nema javnu odgovornost.

6. Matično društvo utvrđuje svoju podobnost da koristi MSFI za MSPD u svojim zasebnim finansijskim izvještajima na osnovu svog vlastitog statusa bez uzimanja u obzir da li drugi subjekti u grupi imaju, ili grupa kao cjelina ima, javnu odgovornost. Ako matično društvo samo po sebi nema javnu odgovornost, ono može prezentirati svoje zasebne finansijske izvještaje u skladu sa MSFI za MSPD, čak i ako prezentira svoje konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa MRS i MSFI.

7. Prvi finansijski izvještaji subjekta sastavljeni u skladu sa MSFI za MSPD su prvi godišnji finansijski izvještaji u kojima subjekt eksplicitnom i bezrezervnom izjavom potvrđuje usaglašenost finansijskih izvještaja sa MSFI za MSPD. Finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa MSFI za MSPD se smatraju prvim takvim finansijskim izvještajima subjekta ako subjekt:

a) nije prezentirao finansijske izvještaje za prethodne periode;

b) jeste prezentirao svoje prethodne finansijske izvještaje u skladu sa nacionalnim zahtjevima koji nisu u skladu sa MSFI za MSPD po svim aspektima; ili

c) jeste prezentirao svoje zadnje prethodne finansijske izvještaje u skladu sa MRS i MSFI.

8. Pod datumom prelaska na primjenu MSFI za MSPD podrazumijeva se datum kada počinje najraniji obračunski period za kojeg subjekt, u svojim prvim finansijskim izvještajima usklađenim sa MSFI za MSPD, prezentira potpune uporedne informacije zahtijevane ovim standardom.

9. Prema članu 37. Zakona, kompletan set finansijskih izvještaja za izvještajni period uključuje sljedeće izvještaje:

a) Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda;

b) Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period;

c) Izvještaj o gotovinskim tokovima - Izvještaj o tokovima gotovine;

d) Izvještaj o promjenama na kapitalu;

e) Bilješke uz finansijske izvještaje.

Mikro i mala privredna društva prezentuju finansijske izvještaje kroz:
a) Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda;

b) Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period i

c) Bilješke uz finansijske izvještaje.

10. Subjekt će u svom početnom izvještaju o finansijskom položaju na datum prelaska na MSFI za MSPD (tj. na početku najranijeg prezentiranog perioda) da:

a) prizna svu imovinu i obaveze čije priznavanje zahtijeva MSFI za MSPD;

b) ne vrši priznavanje stavki kao imovinu ili obaveze ako MSFI za MSPD ne dozvoljava takvo priznavanje;

c) reklasifikuje stavke koje je prema prethodno primenjivanom okviru finansijskog izvještavanja priznao kao jednu vrstu imovine, obaveze ili komponente kapitala, ali su one različita vrsta imovine, obaveze ili komponente kapitala po MSFI za MSPD; i

d) primijeni MSFI za MSPD pri mjerenju svih priznatih pozicija imovine i obaveza.

11. Računovodstvene politike koje subjekt koristi u svom početnom izvještaju o finansijskom položaju sastavljenom u skladu sa MSFI za MSPD se mogu razlikovati od onih korištenih za isti datum, ali u skladu sa prethodnim okvirom finansijskog izvještavanja. Rezultirajuća prilagođavanja proizlaze iz transakcija, događaja ili uslova prije datuma prelaska na MSFI za MSPD. Zato subjekt priznaje ova prilagođavanja direktno u zadržanoj dobiti (ili ako je prikladno, drugu kategoriju kapitala) na datum prelaska na MSFI za MSPD.

12. U Bilješkama uz finansijske izvještaje, subjekt treba da objasni kako je prelazak sa prethodnog okvira finansijskog izvještavanja na MSFI za MSPD uticao na finansijski položaj, rezultate poslovanja i novčane tokove o kojima subjekt izvještava.

13. Subjekt koji je primijenio MSFI za MSPS u prethodnom periodu objavljuje:

a) razlog zbog kojeg je prestao primjenjivati MSFI za MSPD;

b) razlog zbog kojeg ponovo počinje primjenu MSFI za MSPD i

c) da li je primijenio Odjeljak 35 "Prelazak na MSFI za MSPD" ili je primijenio MSFI za MSPD retrospektivno u skladu s Odjeljkom 10 "Računovodstvene politike, procjene i greške".

14. Prvi finansijski izvještaji subjekta pripremljeni u skladu sa MSFI za MSPD trebaju uključiti:

a) opis prirode svake promjene računovodstvene politike, a do koje je došlo zbog prelaska na primjenu MSFI za MSPD,

b) usklađivanja kapitala utvrđenog u skladu sa MSR i MSFI sa kapitalom utvrđenim u skladu sa MSFI za MSPD, na oba od sljedećih datuma:

1) datum prelaska na MSFI za MSPD i

2) kraj najkasnijeg perioda prezentiranog u zadnjim godišnjim finansijskim izvještajima subjekta utvrđenim u skladu sa MRS i MSFI,

c) usklađivanje dobiti ili gubitka utvrđenog u skladu sa MRS i MSFI prezentiranog u poslјednjim godišnjim finansijskim izvještajima, sačinjenim prije prelaska na primjenu MSFI za MSPD, sa dobiti ili gubitkom utvrđenim za isti period prema zahtjevima MSFI za MSPD.

15. Ukoliko prilikom pripreme svojih prvih godišnjih finansijskih izvještaja prema zahtjevima MSFI za MSPD subjekt uoči određene greške nastale tokom primjene MRS i MSFI u prethodnim obračunskim periodima, onda u Bilješkama uz finansijske izvještaje treba da prikaže informacije na osnovu kojih korisnici finansijskih izvještaja jasno mogu da uoče razlike između efekata korekcije tih grešaka i efekata promjene računovodstvenih politika izvršenih zbog prelaska na primjenu MSFI za MSPD.

16. Sastavljanje finansijskih izvještaja prema zahtjevima MSFI za MSPD vršiće se u skladu sa propisanim kontnim okvirom i sadržaju konta za privredna društva, a objavljivanje tih finansijskih izvještaja vršiće se na obrascima čija forma je propisana propisom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva.

17. Pregled MSFI za MSPD sa izvorima zahtjeva iz MRS i MSFI:

Odjeljak MSFI za MSPD

Izvor MRS/MSFI

   

1. Mali i srednji subjekti

-

2. Koncepti i sveobuhvatni principi

IASB Okvir, MRS 1

3. Prezentacija finansijskih izvještaja

MRS 1

4. Izvještaj o finansijskom položaju

MRS 1

5. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

MRS 1

6. Izvještaj o promjenama u kapitalu

MRS 1

7. Izvještaj o novčanim tokovima

MRS 7

8. Bilješke uz finansijske izvještaje

MRS 1

9. Konsolidovani i zasebni finansijski izvještaji

Izmijenjeni MRS 27 (2008)

10. Računovodstvene politike, procjene i greške

MRS 8

11. Osnovni finansijski instrumenti

12. Pitanja vezana za ostale finansijske instrumente

MRS 32, MRS 39, MSFI 7

13. Zalihe

MRS 2

14. Ulaganja u pridružena društva

MRS 28

15. Ulaganja u zajedničke poduhvate

MRS 31

16. Ulaganja u investicijske nekretnine

MRS 40

17. Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 16

18. Nematerijalna imovina (osim goodwilla)

MRS 38

19. Poslovne kombinacije i goodwill

MSFI 3

20. Najmovi

MRS 17

21. Rezervisanja i potencijalne obaveze

MRS 37

22. Obaveze i kapital

MRS 1, MRS 32

23. Prihodi

MRS 11, MRS 18

24. Državne donacije

MRS 20

25. Troškovi pozajmljivanja

MRS 23

26. Plaćanja po osnovu dionica

MSFI 2

27. Umanjenje vrijednosti imovine

MRS 2, MRS 36

28. Primanja zaposlenih

MRS 19

29. Porez na dobit

MRS 12

30. Konverzija stranih valuta

MRS 21

31. Hiperinflacija

MRS 29

32. Događaji nakon datuma izvještajnog perioda

MRS 10

33. Objavljivanje povezanih strana

MRS 24

34. Specijalizirane aktivnosti

MRS 41, MSFI 6

35. Prelazak na MSFI za MSPD

MSFI 118. Primjenom ovog Uputstva prestaju važiti Smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 04-02-478/15 od 26.01.2015. godine.

19. Ovo Upustvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.

Broj 04-02-2-6794/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

 
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 24