Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI PDF Ispis E-mail

27.06.2022.

Na osnovu člana 13. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19) federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI


Član 1.


U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/21) u članu 2. stav (3) brojevi "16-19." zamjenjuju se brojevima "10.-15." i broj "83/09" zamjenjuje se brojem: "15/21".

Član 2.


U članu 4. stav (1) alineja 3. iza riječi: "grahorica" stavlja se zarez i dodaju riječi: "djetelinsko-travna smjesa i djetelina".

U alineji 5. iza riječi: "salata" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kupus, lubenica, kelj, grah".

U alineji 7. iza riječi: "lješnjak" stavlja se zarez i dodaju se riječi: "orah, badem, borovnica, brusnica, aronija".

Član 3.


U članu 5. stav (4) alineja 1. iza riječi: "18-sedmičnih pilenki" dodaju se riječi: "i brojlera;".

Član 4.


U članu 7. stav (1), iza riječi: "Klijent" dodaju se riječi: "u skladu sa propisanim rokovima".

Član 5.


U članu 8. stav (4) broj: "15" zamjenjuje se brojem: "20".

Član 6.


U članu 11. stav (1) tačka l) se briše, a dosadašnje tač. m), n), o) i p), postaju tač. l), m), n) i o).

Član 7.


U članu 12. stav (3) tačka c) iza riječi: "prodaji" dodaju se riječi: "hljebnih žitarica".

Član 8.


U članu 13. stav (1) tačka b) iza riječi: "ima najmanje" dodaju se riječi "5.000 kljunova peradi ili" a iza riječi: "grla" dodaje se riječ: "/kljun".

U stavu (3) tačka b) broj: "25" zamjenjuje se brojem: "18".

Član 9.


Član 14. mijenja se i glasi:


"Član 14.

(Proizvodnja krmnog bilja - silažni kukuruz, stočni grašak, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djetelina)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djeteline (u godini zasnivanja), ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje na oranicama proizvodnju silažnоg kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djeteline na minimalno 2 ha po kulturi za vlastite potrebe ili za prodaju;

b) da po 1 ha zasijanog silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, travno-djetelinske smjese ili djeteline u uzgoju ima najmanje 4 goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza (kategorije iz Obrasca 4, RPG-a i RK), u vrijeme sačinjavanja zapisnika o proizvodnji za klijenta koji proizvodi za vlastite potrebe, dok klijent koji vrši prodaju umjesto dokaza za grla, dostavlja dokaz o prodaji najmanje 30 t/ha silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko-travne smjese ili djeteline;

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 31.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik o zasijanoj površini - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (minimalno 18 kg/ha za silažni kukuruz, 100 kg/ha za stočni grašak i grahorice, 25 kg/ha za djetelinsko-travne smjese i djetelinu), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika - za klijenta koji proizvodi za tržište, a klijent koji vrši proizvodnju za vlastite potrebe, dostavlja dokaz u skladu sa stavom (1) tačka b) ovog člana.

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."

Član 10.


Član 16. mijenja se i glasi:


"Član 16.

(Proizvodnja povrća - paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli/crveni), salata, mladi krompir, kupus, lubenica, kelj i grah)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju povrća ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika, ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju povrća u skladu sa Sjetvenim normama (iste se nalaze na web stranici Federalnog ministarstva), na minimalno 0,5 ha po kulturi i proda minimalno 15 t/ha paradajza, 8 t/ha mladog krompira, paprike, luka, patlidžana ili krastavca, 5 t/ha salate, cvekle ili mrkve, 15 t/ha kupusa, lubenice ili kelja i 1,5 t/ha graha.

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 31. 05. tekuće godine, a za mladi krompir do 01.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u toku vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana, a za mladi krompir i salatu u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10., a za mladi krompir do 01.08. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1, (sa upisanim Fito-brojem za proizvodnju mladog krompira);

b) dokaz o kupljenom sjemenu/presadnicama u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a za donirano sjeme/presadnice dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena/presadnica;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10., a za mladi krompir do 01.09. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."

Član 11.


U naslovu člana 18., iza riječi: "lješnjak" dodaju se riječi: "orah, badem, borovnica, brusnica, aronija".

Član 12.


U članu 20. stav (1) tačka a) broj: "0,3" zamjenjuje se brojem: "3,0".

Član 13.


U naslovu člana 25. riječi: "i nar" brišu se, a dodaju se riječi: "nar i badem", a iza riječi "brusnica" dodaje se riječ: "aronija".

Član 14.


U članu 25a. stav (1) tačka b) se briše, a dosadašnja tačka "c)" postaje tačka "b)".

Član 15.


U članu 31. stav (3) tačka f) iza riječi: "godine" dodaju se riječi: "i/ili potvrda nadležne veterinarske organizacije o uginuću teleta odnosno pobačaju (maksimalno 10% teladi);"

U stavu (4) iza riječi: "zapisnika)" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i za krave za koje je dostavljena potvrda iz stava (3) tačka f) ovog člana."

U stavu (6) iza riječi: "Obrazac ZAP" briše se veznik "i", a iza riječi "potomstva" dodaju se riječi: "i potvrde".

Član 16.


U članu 32. stav (4) mijenja se i glasi: "Dokumentacija iz stava (3) tač. b) i e) se dostavlja jednom godišnje prilikom prve aplikacije".

Član 17.


Iza člana 38. dodaje se novi član 38a, koji glasi:

"Član 38a

(Uzgoj brojlera)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj brojlera, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) uzgoji i proda minimalno 5.000 brojlera od pilića iz domaćeg uzgoja u jednom turnusu;

b) vlasnik je proizvodnog objekta ili potpisnik Ugovora o zakupu objekta koji mora imati i veterinarski kontrolni broj;

c) ima zasnovan kooperantski odnos sa registrovanim otkupljivačem brojlera za koga vrši uslužni tov brojlera;

d) podnese prijavu o početku uzgoja brojlera kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1, (jedna prijava za sve turnuse) najkasnije do 31.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan obići mjesto proizvodnje u bilo kojoj fazi uzgoja i sačiniti zapisnik o utvrđenom stanju (kapacitetu objekta, broj zatečenih pilenki, vlasnički status objekta, veterinarski broj).

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o nabavci jednodnevnih pilića za tov u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, sa upisanim broja pilića za svaki turnus;

c) ugovor o kooperantskom odnosu o plasmanu brojlera sa registrovanim otkupljivačem za koga vrši uslužni tov brojlera;

d) dokaz o prodaji brojlera u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, sa upisanim brojem otkupljenih brojlera;

e) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Obračun novčane podrške za uzgoj brojlera se vrši za sve turnuse odjednom na osnovu broja utovljenih-plasiranih brojlera otkupljivaču od dana podnošenje Obrazca P-1 do 1.10. tekuće godine i zapisnika o uzgoju brojlera.

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."

Član 18.


U članu 42. stav (2) broj: "30.06." zamjenjuje se brojem: "01.06.", i broj: "2021". zamjenjuje se brojem "2022".

Član 19.


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-1-24/1-1285-11/18 H.T.
2. juna 2022. godine
Sarajevo

 
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20