Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Kolektivni ugovori
Kolektivni ugovori PDF Ispis E-mail

OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR

/Sl.novine FBIH: 48/16/ 

G R A N S K I     K O L E K T I V N I    U G O V O R I - novi

 

1. KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA ZA DJELATNOST PROIZVODNJE I PRERADE METALA U FBIH

(Sl.novine FBIH: 63/21)

Izmjena: 87/22

2.KOLELTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE U FBIH  

(Sl.novine FBIH: 77/21)

Izmjena: 101/22

3.KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI  CESTOVNOG PROMETA ZA TERITORIJU FBIH

(Sl.novine FBIH: 103/21)

Izmjena: 101/22

4. KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA ZA DJELATNOST TRGOVINE U FBIH

(Sl.novine FBIH:82/21)

Izmjena: 101/22

5. KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI KOMUNALN EPRIVREDE ZA TERITORIJU FBIH

(Sl.novine FBIH: 79/16)

6.KOLEKTIVNI UGOVOR ELEKTROPRIVREDNE DJELATNOSTI U FBIH

(Sl.novine FBIH: 100/16)

7.KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACAI RADNIKA U OBLASTI RUDARSTVA U FBIH

(Sl.novine FBIH: 72/16)

8.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PODRUČJE DJELATNOSTI POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA U FBIH

(Sl.novine FBIH: 89/16)

9.KOLEKTIVNI UGOVOR ŽELJEZNIČARA ZA TERITORIJU FBIH

(Sl.novine FBIH: 49/18)

10. KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ŠUMARSTVA U FBIH

(Sl.novine FBIH:93/16)

11.KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA TERITORIJI FBIH

(S.novine FBIH: 12/17)

12.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FBIH (Prečišćeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 23/17

13. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST TEKSTILNE, KOŽARSKO-PRERAĐIVAČKE, GUMARSKE I INDUSTRIJE OBUĆE U FBIH 

(Sl.novine FBIH: 101/22)

14.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST GRAĐEVINARSTVA U FBIH

(Sl.nov FBIH: 80/21)

Izmjena: 101/22

 

    G R A N S KI   K O L E K T I V N I    U G O V O R I - stari (prestali da važe)

 

13. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PODRUČJE TELEKOMUNIKACIJA U FBIH

(Sl.novine FBIH: 78/06)

14.KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA GRAFIČKE, IZDAVAČKE I MEDIJSKE DJELATNOSTI U FBIH

(Sl.novine FBIH: 48/08)

15.KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI NAFTNE I PETROHEMIJSKE PRIVREDE U FBIH

(Sl.novine FBIH: 49/00)

16. KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTIMA HEMIJE I NEMETALA U FBIH

(Sl.novine FBIH: 53/00)

17.KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI POLJOPRIVREDE,PREHRAMBENE I DUHANSKE INDUSTRIJE  I VODOPREIVREDE U FBIH

(Sl.novine FBIH: 57/00)

18.KOLEKTIVNI UGOVORI O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA, INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PROJEKTOVANJA U FBIH

(Sl.novine FBIH: 49/00)

19. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRANU FINANSIJA ZA TERITORIJU FBIH

(Sl.novine FBIH: 29/14)

20.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST TEKSTILNE, KOŽARSKO-PRERAĐIVAČKE I GUMARSKE INDUSTRIJE U FBIH

(Sl.novine FBIH: 02/08)

 

 

                BOSANSKO PODRINJSKI KANTON GORAŽDE - GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVORI:

 

1.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U BPK GORAŽDE

(Sl.novine BPK Goražde: 7/17)

2.KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA ZA TERITORIJU BPK GORAŽDE

(Sl.novine BPK Goražde: 2/17)

3.SPORAZUM/ANEX  O IZMJENAMA USAGLAŠENOG KOLEKTIVNOG UGOVORA  O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI ZDRAVSTVA NA TERITORIJI FBIH

(Sl.novine BPK Goražde: 2/18)