Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
JAVNI POZIV TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGETIKE, INDUSTRIJE I RUDARSTVA PDF Ispis E-mail

30.06.2022.

Kreditna sredstva 2022

Javni poziv

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu

Program

1. Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu

Zahtjev

1. Izjava de minimis

Odluke

1. Odluka o usvajanju Programa utroška snedstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva, energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu

 
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI PDF Ispis E-mail

27.06.2022.

Na osnovu člana 13. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19) federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI


Član 1.


U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/21) u članu 2. stav (3) brojevi "16-19." zamjenjuju se brojevima "10.-15." i broj "83/09" zamjenjuje se brojem: "15/21".

Član 2.


U članu 4. stav (1) alineja 3. iza riječi: "grahorica" stavlja se zarez i dodaju riječi: "djetelinsko-travna smjesa i djetelina".

U alineji 5. iza riječi: "salata" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kupus, lubenica, kelj, grah".

U alineji 7. iza riječi: "lješnjak" stavlja se zarez i dodaju se riječi: "orah, badem, borovnica, brusnica, aronija".

Član 3.


U članu 5. stav (4) alineja 1. iza riječi: "18-sedmičnih pilenki" dodaju se riječi: "i brojlera;".

Član 4.


U članu 7. stav (1), iza riječi: "Klijent" dodaju se riječi: "u skladu sa propisanim rokovima".

Član 5.


U članu 8. stav (4) broj: "15" zamjenjuje se brojem: "20".

Član 6.


U članu 11. stav (1) tačka l) se briše, a dosadašnje tač. m), n), o) i p), postaju tač. l), m), n) i o).

Član 7.


U članu 12. stav (3) tačka c) iza riječi: "prodaji" dodaju se riječi: "hljebnih žitarica".

Član 8.


U članu 13. stav (1) tačka b) iza riječi: "ima najmanje" dodaju se riječi "5.000 kljunova peradi ili" a iza riječi: "grla" dodaje se riječ: "/kljun".

U stavu (3) tačka b) broj: "25" zamjenjuje se brojem: "18".

Član 9.


Član 14. mijenja se i glasi:


"Član 14.

(Proizvodnja krmnog bilja - silažni kukuruz, stočni grašak, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djetelina)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djeteline (u godini zasnivanja), ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje na oranicama proizvodnju silažnоg kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko-travne smjese i djeteline na minimalno 2 ha po kulturi za vlastite potrebe ili za prodaju;

b) da po 1 ha zasijanog silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, travno-djetelinske smjese ili djeteline u uzgoju ima najmanje 4 goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza (kategorije iz Obrasca 4, RPG-a i RK), u vrijeme sačinjavanja zapisnika o proizvodnji za klijenta koji proizvodi za vlastite potrebe, dok klijent koji vrši prodaju umjesto dokaza za grla, dostavlja dokaz o prodaji najmanje 30 t/ha silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko-travne smjese ili djeteline;

c) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 31.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan tokom vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik o zasijanoj površini - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o kupljenom sjemenu u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika (minimalno 18 kg/ha za silažni kukuruz, 100 kg/ha za stočni grašak i grahorice, 25 kg/ha za djetelinsko-travne smjese i djetelinu), a za donirano sjeme dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika - za klijenta koji proizvodi za tržište, a klijent koji vrši proizvodnju za vlastite potrebe, dostavlja dokaz u skladu sa stavom (1) tačka b) ovog člana.

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."

Član 10.


Član 16. mijenja se i glasi:


"Član 16.

(Proizvodnja povrća - paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli/crveni), salata, mladi krompir, kupus, lubenica, kelj i grah)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za proizvodnju povrća ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika, ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) zasnuje proizvodnju povrća u skladu sa Sjetvenim normama (iste se nalaze na web stranici Federalnog ministarstva), na minimalno 0,5 ha po kulturi i proda minimalno 15 t/ha paradajza, 8 t/ha mladog krompira, paprike, luka, patlidžana ili krastavca, 5 t/ha salate, cvekle ili mrkve, 15 t/ha kupusa, lubenice ili kelja i 1,5 t/ha graha.

b) podnese prijavu početka proizvodnje kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1 od 01.01. do 31. 05. tekuće godine, a za mladi krompir do 01.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan u toku vegetacije, a najkasnije u roku od 60 dana, a za mladi krompir i salatu u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave početka proizvodnje izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik - Obrazac ZBP.

(3) Za ostvarenje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10., a za mladi krompir do 01.08. tekuće godine dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1, (sa upisanim Fito-brojem za proizvodnju mladog krompira);

b) dokaz o kupljenom sjemenu/presadnicama u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, a za donirano sjeme/presadnice dokaz o vrsti i količini doniranog sjemena/presadnica;

c) dokaz o prodaji u skladu sa članom 11. stav (1) tačka (c) ovog pravilnika, a klijent koji vrši i preradu proizvoda na vlastitom gazdinstvu, dostavlja knjigovodstvenu ispravu iz proizvodnje u preradu u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika;

d) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10., a za mladi krompir do 01.09. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev i obračun kako je propisano članom 9. ovog pravilnika.

(5) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."

Član 11.


U naslovu člana 18., iza riječi: "lješnjak" dodaju se riječi: "orah, badem, borovnica, brusnica, aronija".

Član 12.


U članu 20. stav (1) tačka a) broj: "0,3" zamjenjuje se brojem: "3,0".

Član 13.


U naslovu člana 25. riječi: "i nar" brišu se, a dodaju se riječi: "nar i badem", a iza riječi "brusnica" dodaje se riječ: "aronija".

Član 14.


U članu 25a. stav (1) tačka b) se briše, a dosadašnja tačka "c)" postaje tačka "b)".

Član 15.


U članu 31. stav (3) tačka f) iza riječi: "godine" dodaju se riječi: "i/ili potvrda nadležne veterinarske organizacije o uginuću teleta odnosno pobačaju (maksimalno 10% teladi);"

U stavu (4) iza riječi: "zapisnika)" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i za krave za koje je dostavljena potvrda iz stava (3) tačka f) ovog člana."

U stavu (6) iza riječi: "Obrazac ZAP" briše se veznik "i", a iza riječi "potomstva" dodaju se riječi: "i potvrde".

Član 16.


U članu 32. stav (4) mijenja se i glasi: "Dokumentacija iz stava (3) tač. b) i e) se dostavlja jednom godišnje prilikom prve aplikacije".

Član 17.


Iza člana 38. dodaje se novi član 38a, koji glasi:

"Član 38a

(Uzgoj brojlera)

(1) Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za uzgoj brojlera, ako pored općih uslova propisanih članom 11. ovog pravilnika ispuni i sljedeće posebne uslove:

a) uzgoji i proda minimalno 5.000 brojlera od pilića iz domaćeg uzgoja u jednom turnusu;

b) vlasnik je proizvodnog objekta ili potpisnik Ugovora o zakupu objekta koji mora imati i veterinarski kontrolni broj;

c) ima zasnovan kooperantski odnos sa registrovanim otkupljivačem brojlera za koga vrši uslužni tov brojlera;

d) podnese prijavu o početku uzgoja brojlera kantonalnom ministarstvu na Obrascu P-1, (jedna prijava za sve turnuse) najkasnije do 31.05. tekuće godine.

(2) Ovlašteni službenik je dužan obići mjesto proizvodnje u bilo kojoj fazi uzgoja i sačiniti zapisnik o utvrđenom stanju (kapacitetu objekta, broj zatečenih pilenki, vlasnički status objekta, veterinarski broj).

(3) Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent najkasnije do 01.10. tekuće godine, dostavlja kantonalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac Z-1;

b) dokaz o nabavci jednodnevnih pilića za tov u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, sa upisanim broja pilića za svaki turnus;

c) ugovor o kooperantskom odnosu o plasmanu brojlera sa registrovanim otkupljivačem za koga vrši uslužni tov brojlera;

d) dokaz o prodaji brojlera u skladu sa članom 11. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, sa upisanim brojem otkupljenih brojlera;

e) potvrdu o izmirenim obavezama u skladu sa članom 11. stav (3) ovog pravilnika.

(4) Obračun novčane podrške za uzgoj brojlera se vrši za sve turnuse odjednom na osnovu broja utovljenih-plasiranih brojlera otkupljivaču od dana podnošenje Obrazca P-1 do 1.10. tekuće godine i zapisnika o uzgoju brojlera.

(5) Kantonalno ministarstvo najkasnije do 20.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev propisan članom 9. ovog pravilnika.

(6) Prijem, obrada i obračun zahtjeva se vrši u skladu sa čl. 7. 8. i 9. ovog pravilnika."

Član 18.


U članu 42. stav (2) broj: "30.06." zamjenjuje se brojem: "01.06.", i broj: "2021". zamjenjuje se brojem "2022".

Član 19.


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-1-24/1-1285-11/18 H.T.
2. juna 2022. godine
Sarajevo

 
 
Za razvoj turizma u FBiH 5.000.000 KM PDF Ispis E-mail

16.06.2022.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM. Ovim sredstvima obuhvaćeno je pet programa.

Prvi program, u iznosu od 2.000.000 KM, predviđen je za promociju domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima Federacije BiH u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području FBiH. Korisnici ovih sredstava su pravne osobe registrovane u FBiH koje, pored ostalih aktivnosti, posluju kao internet servisi za prodaju turističko-ugostiteljskih usluga, s tim da su u 2021. godini na taj način realizovale više od 1.000 turističkih paket-aranžmana putem online platforme i online plaćanja. Posredstvom ovih pravnih osoba izdavat će se vaučeri punoljetnim građanima FBiH (domaćim turistima).

Za program podrške iznajmljivačima, a s ciljem proširenja i unapređenja smještajnih kapaciteta i infrastrukture u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima, planirano je ukupno 300.000 KM. Iznos je namijenjen domaćinstvima koja imaju kategorizirane objekte. To znači da posjeduju rješenje nadležnog federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta, ili rješenje nadležnog kantonalnog ili općinskog/gradskog organa, s najmanje 20 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

Sredstva od 700.000 KM namijenjena su sufinansiranju umjetnog osnježavanja u okviru ski centara na skijalištima u FBiH, a korisnici su pravne osobe registrovane u FBiH, koje upravljaju ski liftovima i za to posjeduju upotrebnu dozvolu, te imaju najmanje 20 stalno zaposlenih i obezbijeđeno najmanje 50 posto učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta.

Za sufinansiranje promocije turističkih potencijala FBiH kroz izradu i objavu promotivnih materijala u elektronskom i štampanom obliku na službenim jezicima FBiH (web portala, dnevnih novina i magazina), koji doprinose boljoj informisanosti domaćih turista o raspoloživim ponudama, resursima i kapacitetima, planiran je iznos od 500.000 KM.

S ciljem razvoja zimskog turizma i poboljšanja sigurnosti skijaša na skijalištu Ponijeri, Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj je kao podrška za kupovinu novog ski lifta izdvojeno 1.500.000 KM. Ovo je, inače, inicijativa 78 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koju je Vada FBiH usvojila 9.6.2022. godine na 318. sjednici.

 
Utvrđen Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH PDF Ispis E-mail

16.06.2022.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH. Ovim propisom uređuju se osnovni pojmovi u vezi s boravišnom taksom, obaveza plaćanja boravišne takse, obveznici i način plaćanja boravišne takse, te njena visina. Uređuju se i naplata, uplata i raspodjela sredstava od boravišne takse, kao i nadzor, te kaznene, prijelazne i završne odredbe.

Obveznik plaćanja borvišne takse je domaći ili strani državljanin koji koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj, zatim vlasnik plovila i svaka osoba koje borave na tom plovilu koje je na vezu u luci. Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uslovima i u istom iznosu kao i domaći državljani.

Boravišna taksa je prihod Federacije BiH, kantona i jedinice lokalne samouprave koja se raspoređuje Turističkoj zajednici Federaciji BiH, kao i turističkim zajednicama kantona, gradova i općina.

Prijedlogom zakona predviđeni su i izuzeci od plaćanja boravišne takse, ili njenog plaćanja u umanjenom iznosu. Kako je propisano, do donošenja odluke Vlade FBiH, visina boravišne takse se utvrđuje u iznosu od 2,00 KM po svakom ostvarenom noćenju.

Izuzetno, po okončanju postupka proglašavanja turističkih mjesta u skladu s propisima iz oblasti turizma, visina boravišne takse utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja jedinice lokalne samouprave kao turističkog mjesta, tako da se njena visina kod ugostitelja koji pruža usluge smještaja u turističkom mjestu utvrđuje u rasponu od 2,5 KM do 3 KM po svakom ostvarenom noćenju.

Sredstva prikupljena po osnovu boravišne takse raspoređuju se tako što 80 posto pripada budžetu jedinice lokalne samouprave, a po deset posto budžetima kantona i FBiH.

Sredstva prikupljena po ovom osnovu isključivo se koriste za realizaciju programskih aktivnosti na promociji i unapređenju turizma, razvoj i unapređenje turističke ponude, zatim nabavku promotivnog materijala, odnosno davanja informacija i obavljanja propagandnih djelatnosti kojim se promoviraju turističke vrijednosti, kao i za postavljanje i održavanje turističke signalizacije.

U obrazloženju zakona je navedeno da je njegovoj izradi pristupljeno imajući u vidu da je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim 2014. godine. Stoga je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao obrađivač, poduzelo aktivnosti na izradi novog zakona, poštujući odredbe Ustava FBiH u pogledu nadležnosti u oblasti turizma. Stoga je o Nacrtu zakona o boravišnoj taksi provedena javna rasprava u trajanju od 60 dana, te u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH.

 
Utvrđen Prijedlog zakona o turizmu FBiH PDF Ispis E-mail

16.06.2022.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH. Ovaj zakon, koji je predložilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore. Također uređuje usluge u turizmu, njegovu promociju i unapređenje, turističke zajednice za promociju, registar turizma, te inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

Planiranje i razvoj turizma realizira se putem dokumenata, i to strategije razvoja turizma, plana promocije, master i marketing plana, te programa razvoja turističkih proizvoda.

Strategija razvoja turizma donosi se za teritoriju Federacije BiH i ona utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja ovog sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, te monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Strategiju donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH. Pri tome Vlada može Parlamentu predložiti usvajanje strategije koja je donesena na nivou BiH kao sektorskog strateškog okvira FBiH.

Prijedlog plana promocije turizma u FBiH izrađuje Turistička zajednica FBiH i podnosi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a donosi ga Vlada FBiH na godišnjem nivou. Master plan, kojeg na prijedlog Federalnog ministarstva donosi Vlada FBiH, odnosi se na prioritetnu turističku destinaciju u skladu s potrebama FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Turističke zajednice, u skladu s planom promocije, donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

Kao usluge turističke djelatnosti definirane su pružanja usluga putničke agencije, turističkih profesija (turističkog vodiča, pratioca, animatora, zastupnika), te usluga u zdravstvenom, kongresnom, vjerskom, omladinskom, ruralnom, lovnom, ribolovnom, avanturističkom, zimskom, i drugim oblicima turizma.

Turističku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe upisane u registre za vršenje te djelatnosti i koje ispunjavaju uslove za pružanje turističkih usluga.

Prema obrazloženju resornog federalnog ministarstva, izradi Zakona o turizmu u FBiH pristupilo se nakon analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je ukazano na potrebu smanjenja sive ekonomije, te na provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 3.7.2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim. Razlog za izradu Zakona o turizmu Federacije BiH, obrazloženo je između ostalog, jeste i obaveza prilagođavanja domaćih zakona pravilima Svjetske turističke organizacije i najboljim praksama zemalja Evropske unije.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 174

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 12