Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom PDF Ispis E-mail
Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 16a. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 237. hitnoj sjednici, održanoj 07.01.2022. godine, donosi


ODLUKU


O OGRANIČAVANJU POVEĆANJA CIJENA SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


I.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničava tokom 2022. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca do 20% maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

II.


Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata primjene ove odluke, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Vladi Federacije BiH kako bi isto bilo upućeno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na raspravu i izjašnjavanje ili po potrebi i ranije.

III.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 3/2022
07. januara 2022. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

 
Odluka o iznosu najniže plaće za 2022.godinu PDF Ispis E-mail
Na osnovu člana 78. stav (1) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18) i člana 3. stav (3) Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21), nakon konsultacija sa Ekonomsko- socijalnim vijećem, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 237. hitnoj sjednici, održanoj 07.01.2022. godine, donosi


ODLUKU


O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2022. GODINU


I.


Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine utvrđuje se u neto iznosu od 543,00 KM.

II.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 2/2022
07. januara 2022. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

 
Objavljen Zakon o dopuni Zakona o električnoj energiji PDF Ispis E-mail

07.01.2022.

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), iza člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi.
"Član 16a.
Izuzetno od stava (2) člana 16. Zakona, ukoliko dođe do poremećaja na tržištu električne energije na način da se cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca poveća za više od 20% u odnosu na prethodnu godinu, Vlada Federacije je u obavezi da posebnom odlukom ograniči porast cijena snabdijevanja električnom energijom do 20% maksimalno, pri čemu se isto odnosi, za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.".


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlament Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

 


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

 
Uredba o metodoligiji izračuna i usklađivanja minimalne plaće - iz službenih novina FBIH PDF Ispis E-mail

05.01.2022.

Službene novine Federacije BiH, broj 106/21

Na osnovu člana 78. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine donosi


UREDBU


O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE


Član 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće.

Član 2.
(Definicija najniže plaće)

(1) Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu.

(2) U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

(3) Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Član 3.
(Način utvrđivanja najniže plaće)

(1) Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Prosječna mjesečna neto plaća u Federaciji iz stava (1) ovog člana, u smislu ove uredbe, je prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar - septembar tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za statistiku.

(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) će odlukom, u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan čl. 5. i 6. ove uredbe.

Član 4.
(Pravo na najnižu plaću)

(1) Pravo na najnižu plaću, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

(2) Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu plaću u skladu sa stavom (1) ovog člana samo u slučaju kada je plaća radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu niža od najniže plaće utvrđene u skladu sa ovom uredbom.

(3) Poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada u skladu sa ovom uredbom, niti najnižu satnicu koja bi se izračunala na osnovu najniže plaće, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku čija je plaća viša u odnosu na najnižu plaću, utvrđenu u skladu sa ovom uredbom.

Član 5.
(Usklađivanje najniže plaće)

Najniža plaća za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar - septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Član 6.
(Rok za usklađivanje najniže plaće)

(1) Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plaće za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.

(2) U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, minimalna plaća za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu.

(3) Iznos najniža plaće iz stava (1) ovog člana može se utvrditi u iznosu većem od iznosa usklađene plaće iz člana 5. ove uredbe.

Član 7.
(Nadzor nad primjenom ove uredbe)

Nadzor nad primjenom ove uredbe obavljaju federalni, odnosno kantonalni inspektori rada, koji su prema posebnim propisima ovlašteni za nadzor u vezi sa radom i zapošljavanjem, a nadzor obračuna i uplate javnih prihoda vrši Porezna uprava Federacije.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu nerednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1932/2021
30. decembra 2021. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

 
 
UREDBA O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA NAJNIŽE PLAĆE PDF Ispis E-mail

30.12.2021.

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. 

Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu.  U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu. 

Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plaće u FBiH. Vlada Federacije BiH će odlukom, u skladu s članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan uredbom. 

Pravo na najnižu plaću, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu plaću samo u slučaju kada je plaća radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu, niža od najniže plaće utvrđene ovom uredbom. 

Poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada ovom uredbom, niti najnižu satnicu koja bi se izračunala na osnovu najniže plaće, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku čija je plaća viša u odnosu na najnižu plaću, utvrđenu ovom uredbom. 

Najniža plaća za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar - septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plaće za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa ESV-om, minimalna plaća za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu. 

U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da bi najniža plaća, utvrđena u skladu sa ovom uredbom, u 2022. godini iznosila 543 KM neto (55 posto od 987 KM - prosječne neto plaće u periodu januar - septembar 2021. godine). Ovakvom uredbom štiti se socijalna sigurnost radnika, pojednostavljen je poslodavcu obračun iznosa najniže plaće jer se iznos najniže plaće utvrđuje odlukom Vlade u tekućoj godini i primjenjuje se u cijeloj narednoj godini, za razliku od dosadašnjeg načina utvrđivanja najniže plaće posebno za svaki mjesec, ovisno o broju radnih sati tog mjeseca. Kao prednost istaknut je i pojednostavljen sistem nadzora Porezne uprave FBiH kao i nadležnih inspekcija.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 169

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 15