Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
ODRŽAN OKRUGLI STO : „INICIJATIVA ZA UKIDANJE PARAFISKALNOG NAMETA – OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA“ PDF Ispis E-mail

08.06.2023.

okfš 2

 

U organizaciji Udruženja poslodavaca BPK Goražde danas je održan okrugli sto na temu: „INICIJATIVA ZA UKIDANJE PARAFISKALNOG NAMETA – OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA“

Nakon što je Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde na svojoj 8.redovnoj sjednici održanoj 27.04.2023.godine pokrenuo inicijativu za izmjenu Zakona o šumama BPK Goražde, tačnije člana 68.stav 1.tj. ukidanje parafiskalnog nameta „općekorisne funkcije šuma“, na osnovu kojeg su poslodavci dužni plaćati 0,05% na ukupno ostvaren prihod, danas je održan okrugli sto kako bi se dobila podrška od većeg broja poslodavaca i drugih subjekata i uvjerili se u opravdanost tražene inicijative.

Na okruglom stolu su pored velikog broja poslodavaca prisutvovali predstavnici ministarstva za privredu BPK Goražde, Uprave za šumarstvo, predstavnici Skupštine BPK Goražde i drugih institucija.

okfš 3

 

Nakon duže rasprave koja se vodila na okruglom stolu donesen je zaključak da se podržava inicijativa Udruženja poslodavaca BPK Goražde da se ide u pravcu ukidanja ovog parafiskalnog nameta za poslodavce a da se iznos namjenskih sredstava obezbjedi u budžetu u visini od 0,5% do 2% poreznih i neporeznih prihoda utvrđenih budžetom za prethodnu godinu ili iz nekih drugih izvora.

Zaključeno je također da se u narednoj sedmici održi sastanak sa ministrom za privredu i ministra za finansije BPK Goražde na kojem bi se detaljnije razmotrili detalji i mogućnosti implementacije predloženog.

os okfš 1

okfš 4

okfš 5

 

 
VAŽNA GRANA PRIVREDE : Razmjena bh. namjenske industrije sa svijetom u stalnom rastu, vodeće tržište SAD PDF Ispis E-mail

08.06.2023.

Izvor: Akta.ba
 
namjenska industrija

U Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je sastanak članova Grupacije namjenske proizvodnje.

 
 
 
 

U Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan je sastanak članova Grupacije namjenske proizvodnje.

Nakon prezentovane vanjskotrgovinske razmjene namjenske proizvodnje BiH sa svijetom konstatovano je da ova grana privrede bilježi kontinuiran rast, te da su vodeća tržišta SAD (23%), Saudijska Arabija (17%), Turska (13%) i Srbija (6%).

Sastanak članova je rezultirao programom rada Grupacije namjenske proizvodnje za period tekuće godine povodom realizacije inicijativa za saradnju sa Vojnim dijelom Misije BiH za NATO, inteziviranja poslovne saradnje sa SAD te zajedničkog sajamskog nastupa na IDEF 2023 u Istanbulu.

VTK/STK BiH po drugi put organizuje nastup na „Međunarodnom sajmu namjenske industrije IDEF“, koji će se održati u periodu od 25-28.6.2023. u Istanbulu, Turska.

Sajam IDEF predstavlja jedan od najznačajnijih svjetskih sajmova namjenske industrije, a održava se svake dvije godine. U 2021. godini,na 15-om po redu izdanju IDEF-a, 1.238 izlagača iz 53 zemlje privuklo je preko 68.000 poslovnih posjetilaca.

Ove godine, na površini od 72 m2, izlagat će šest bh. kompanija: Igman Konjic, Unis Ginex Goražde, Pretis Vogošća, Binas Bugojno, TRB Bratunac i Ac Unity Goražde.

 
Sastanak fokus grupe UPFBiH za usaglašavanje principa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima PDF Ispis E-mail

06.06.2023.

fokus20grupa20sarajevo

Odlukom Upravnog odbora, Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH je pripremio draft principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

S tim u vezi, u Sarajevu je 06. juna 2023. godine održan prvi u nizu sastanaka fokus grupe na kojem je učestvovalo veliki broj članica UPFBiH iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona, a na kojem su poslodavci ažurirati svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe na principe koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH.

Poslodavci su zaključili da su u pitanju veoma važni zakoni za poslovnu ali i za širu društvenu zajednicu te je vođena kvalitetna rasprava na kojoj su poslodavci iznijeli značajne stručne stavove i prijedloge s ciljem pripreme kvalitetnih konačnih tekstova principa.

Udruženje poslodavaca u FBiH će u narednom periodu održati fokus grupe i u drugim gradovima Federacije, a planirano je da se sljedeće održe u Vitezu i Mostaru za članice iz Zeničko–dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog te Kantona 10.

Nakon održanih fokus grupa, Udruženje poslodavaca u FBiH će objedinjene prijedloge i komentare članica predstaviti na završnoj konferenciji, a potom i Upravnom odboru. Finalni dokument koji usvoji Upravni odbor, Udruženje poslodavaca u FBiH dostaviti nadležnim institucijama.

Sastanak fokus grupe je organizovan u sklopu projekta "Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat" koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.

 
U ORGANIZACIJI PRIVREDNE BANKE D.D SARAJEVO I USAID TURIZAM ODRŽANA RADIONICA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA PDF Ispis E-mail

30.05.2023.

Cilj radionice je dati smjernice kako mala i srednja preduzeća mogu osigurati bolji pristup finansijama

U Goraždu je danas  održana radionica za mala i srednja preduzeća u sektoru turizma, u sklopu koje su predstavnici Privredna banke d.d Sarajevo i projekta USAID Turizam,  predstavili mogućnosti finansiranja, održali diskusiju o projektnim inicijativama privatnih subjekata i organizacija, te potakli profesionalno umrežavanje prisutnih predstavnika turističkog sektora.

Radionici je prisustvovao i premijer BPK Goražde Edin Ćulov, a učesnici su imali priliku iznijeti svoje probleme u pristupu finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća (SME) u sektoru turizma, sve sa ciljem obogaćivanja i unaprijeđenja svoje trenutne turističke ponude radi privlačenja večeg broja turista u naš kanton.

Sinhroniziranim radom Privredne banke d.d Sarajevo i projekta USAID Turizam, kroz finansijsku i tehničku podršku bit će potaknuta diverzifikacija turističkih proizvoda i iskustava, strateško planiranje razvoja radne snage i obuka na radnom mjestu, te bolja promocija destinacije primjenom različitih marketinških kanala. Kontinuirano finansiranje turističkog sektora omogućit će preduzećima u sektoru turizma da poboljšaju likvidnost svog poslovanja, generišu veće prihode, te otvore nove radne pozicije, i na taj način povećaju konkurentnost destinacije BPK Goražde i Bosne i Hercegovine na međunarodnom nivou.

 

 

usaid 4 - Copy

 

 
Obavještenje o promjeni Depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda BPK Goražde PDF Ispis E-mail

    

Ministarstvo za  finansije  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  dostavilo je obavijest kojom  se obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetski korisnici BPK Goražde  i ostale institucije da je došlo do promjene depozitnog računa za uplatu  javnih prihoda u Budžet BPK Goražde.

Novi Depozitni račun 101-140-0078226394, otvoren je kod PBS banke d.d. Sarajevo

U obrazloženju se navodi,  da je dana 22.05.2023.godine, objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH („Službene novine FbiH“ br. 37/23), koji je  stupio  na snagu 23.05.2023.godine, objavljena izmjena Depozitnog računa BPK Goražde.

 

Službene novine Federacije BiH, broj 37/23

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

5. U tački 12.1.2. Računi budžeta kantona, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 5. Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "NLB banka d.d", zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "132-731-0410293-154" zamjenjuje se brojem: "101-140-0078226-394".


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-02-2-4155/20-13
Maja 2023. godine
Sarajevo

 

Ministar
Toni Kraljević, s. r.

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 187

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 7